Żywy Różaniec

Fatimskie orędzie Matki Bożej, prośba o modlitwę różańcową, która uratuje ludzkość i świat, trafiło w serca katolików na podatny grunt, bowiem od wieków w tej umiłowanej przez wielu chrześcijan modlitwie powierzali wszystkie swoje dzienne sprawy, radości i troski, błagania i dziękczynienia. Różaniec-codzienny jak chleb powszedni, ratunek i siła do pokonywania trudności, przepustka w dłoniach zmarłego w drodze do nieba – był sposobem poznawania Bożych tajemnic i źródłem bezmiaru łask.
 
Skąd wzięła się tradycja tak silna, że niezmiennie trwa pośród ludu, niezależnie od pochodzenia, wieku i wykształcenia i nie zanika pomimo licznych przemian społecznych i kulturowych. Jego początki sięgają odległych czasów przed narodzeniem Chrystusa. Okazuje się, że zwyczaj odmawiania pewnej ilości modlitw tzw. różańców, odliczanych dla ułatwienia przy pomocy sznurka z koralikami czy węzełkami był już znany i stosowany w wielu religiach.

Za ojca Różańca Świętego uznaje się św. Dominika. Legenda głosi, że tej modlitwy nauczyła go sama Najświętsza Maryja i poleciła rozpowszechniać ją na całym świecie. Różaniec w obecnym kształcie poznano dopiero w XV wieku dzięki bł. Alanusowi a la Roche. On ustalił liczbę 150 Zdrowaś na wzór Księgi Psalmów, które podzielił na dziesiątki, przeplatając je Modlitwą Pańską. Dla rozpowszechnienia tej modlitwy założył pierwsze bractwo różańcowe. Dzięki dominikanom modlitwa ta stała się znana w całym kościele.

W kolejnym stuleciu utworzono 15 tajemnic różańcowych do rozważania życia Jezusa i Maryi i podzielono je równo na radosne, bolesne oraz chwalebne.

Modlitwę różańcową popularyzowali liczni święci, jednak najbardziej do jej rozpowszechnienia w kościele przyczynili się papieże, gdyż w jej odmawianiu widzieli ratunek wobec grożących Kościołowi niebezpieczeństw. W ramach podziękowania Maryi za zwycięstwo w bitwie pod Lepanto floty chrześcijańskiej nad turecką w dniu 7 . X . 1571roku papież Pius V ustanowił dzień 7. października świętem MATKI BOZEJ RÓŻANCOWEJ Papież Leon XIII – zwany papieżem różańca – polecił odmawiać różaniec przez cały miesiąc październik i wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie: Królowo Różańca Świętego, módl się za nami.

Wielkim orędownikiem modlitwy różańcowej był Ojciec Święty – Jan Paweł II, który wprowadził do Różańca czwartą część – tajemnice światła – dotyczące publicznej działalności Jezusa. W ten sposób Różaniec można nazwać streszczeniem Ewangelii. Ogłosił też czas od X. 2002 do X. 2003 – Rokiem Różańca Świętego.

Od połowy XIX w. najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi Stowarzyszenie Żywego Różańca założone przez Paulinę Jaricot (1799-1862) w Lyonie w 1826 roku. Sługa Boża Paulina gorąco pragnęła uczynić różaniec modlitwą wszystkich, dlatego wpadła na genialny sposób organizowania piętnastoosobowych grup, nazwanych później „żywymi różami”. Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązała się do odmawiania codziennie jednej tajemnicy , czyli wspólnie odmawiano cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa, jakby odmówili cały różaniec. Nieodmówienie wyznaczonej dziesiątki nie oznacza grzechu, ale utratę zasługi. Tak więc młoda dziewczyna z Lyonu stała się pierwszą zapałką do rozpalenia wielkiego ognia, którym jest modlitwa róż Żywego Różańca.

Papież Grzegorz XVI w 1832r. listem apostolskim zatwierdził stowarzyszenie Żywego Różańca i nadał mu liczne odpusty. Jego opiekunką ustanowił młodą rzymską męczenniczkę św. Filomenę.

Dzisiaj Żywy Różaniec jest najliczniejszą wspólnotą modlitewną w Polsce-liczy obecnie ponad milion członków. Obecny jest niemal w każdej parafii. Wspólnoty Żywego Różańca składają się z dwudziestoosobowych grup zwanych popularnie RÓŻAMI, których liczebność zgadza się z liczbą rozważanych tajemnic. Słowo – żywy – oznacza ożywianie wspólnoty codzienną modlitwą i rozważaniem tajemnic Jezusa i Maryi. Systematyczna modlitwa dwudziestu osób to ŻYWY RÓŻANIEC, a nie tylko drewniane paciorki. Ponadto jego żywotność podkreśla fakt, że osoby, które umierają bądź z niego odchodzą są zastępowane kolejnymi.

Każda Róża obiera sobie Patrona, od którego bierze nazwę. Na czele Róży stoi zelator, czuwający nad pełnym składem i wypełnianiem zadań apostolskich członków grupy. Wszyscy zelatorzy tworzą Radę Żywego Różańca. Duchową opiekę nad Żywym Różańcem pełni duszpasterz tzw. ksiądz Moderator, który przyjmuje nowych członków, prowadzi miesięczną zmianę tajemnic i rozwija we wspólnocie działalność duszpasterską. Szczegółowe zadania i obowiązki członków, zelatorów i Moderatora mieszczą się w CEREMONIALE ŻYWEGO RÓZAŃCA.

Od niedawna Żywy Różaniec w Polsce ma swój statut, delegata Konferencji Episkopatu Polski, którym jest ks. abp. Wacław Depo i zarząd z krajowym moderatorem na czele. W Warszawie Rembertowie u sióstr loretanek mieści się siedziba zarządu stowarzyszenia i wydawane jest też pismo formacyjne – miesięcznik RÓŻANIEC.

ŻYWY RÓŻANIEC W NASZEJ PARAFII

Liczne pielgrzymki parafialne do sanktuariów Maryjnych oraz poniedziałkowe wieczorne spotkania formacyjne w salce Bożego Miłosierdzia zrodziły duchową potrzebę modlitwy wspólnotowej. Maryjny kult w naszej parafii sprawił, że dnia 4 lutego 1995 roku na spotkaniu organizacyjnym po porannej Mszy Świętej został założony Żywy Różaniec. W tym samym dniu powstały trzy Róże, po dwóch miesiącach kolejna, a dla uczczenia dziesiątej rocznicy modlitwy Żywego Różańca piąta Róża. Owocem peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego stała się męska Róża św. Jana Pawła II

Róże działają pod wezwaniem:
MATKI BOGA I LUDZI
ŚWIETEGO JÓZEFA
ŚWIĘTEJ ANNY
ŚWIĘTEGO JANA SARKANDRA
ŚWIĘTEJ TERESY OD DZIECIATKA JEZUS
ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II 
 
W Roku Różańca Świętego do każdej piętnastki dokooptowano po pięć nowych członków, by objąć modlitwą wprowadzone przez Ojca Świętego Jana Pawła II Tajemnice Światła.
 
Szczególnym dniem rodziny różańcowej jest każda pierwsza sobota miesiąca. Rozpoczynamy ją o godzinie siódmej rano wspólnym odmówieniem jednej części Różańca Świętego, zakończonego piętnastominutowym rozważaniem. Później uczestniczymy w porannej Eucharystii, ofiarowanej za żywych i zmarłych członków. W czasie Mszy Świętej prowadzimy posługę słowa i darów Ołtarza. W tym dniu następuje ogłoszenie przez kapłana aktualnej miesięcznej intencji modlitewnej i zmiana tajemnic według systematycznej kolejności. Na zakończenie modlitewnego spotkania oddajemy się Niepokalanemu Sercu Maryi.
 
Naszą stałą intencją jest modlitwa o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne szczególnie z naszej Parafii. Naszą modlitwą ogarniamy Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy, a także ustalamy sami intencje dotyczące naszych rodzin ,Parafii, Ojczyzny i modlimy się za siebie wzajemnie.
 
Od 2004 roku odprawiamy Nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca w duchu wynagrodzenia za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.
 
Oprócz codziennej modlitwy różańcowej członkowie Żywych Róż zawierzają swoje życie Jezusowi i pragną naśladować Jego Matkę, kształtując swe serca na wzór Jej Niepokalanego Serca.
 
W miarę możliwości uczestniczą w nabożeństwach Maryjnych, adoracji Najświętszego Sakramentu, Żłobka i Bożego Grobu. Prowadzą też przed każdą Mszą św. dziesiątek Różańca lub Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
 
Pod przewodnictwem naszego opiekuna duchowego ks. Proboszcza, wspólnota różańcowa pielgrzymowała do wielu sanktuariów, głównie Maryjnych i nawiedzała miejsca szczególnego kultu świętych. Celem bliższego poznania i zacieśniania więzi organizujemy kilka razy w roku okolicznościowe spotkania z duchowym rozważaniem, ze śpiewem pieśni i agapą.
 
Informacje o Żywym Różańcu i aktualne intencje modlitewne widnieją w kościelnej gablocie. Szczególną opieką otaczamy osoby chore i w podeszłym wieku, odwiedzając je w domach, domach opieki, a w razie potrzeby wyznaczamy nowe osoby, by modliły się te same tajemnice. W ten sposób poszukujemy nowych członków, którzy razem z chorymi dźwigają obowiązki, a kiedyś zajmą miejsce tych, których Bóg powoła do wieczności. Za każdego zmarłego członka Żywego Różańca zamawiamy Mszę św., uczestniczymy w pogrzebie i odmawiamy za jego duszę część Różańca, zaś trumnę w kościele oplata duży, drewniany różaniec.
 
Rodzina różańcowa prenumeruje dla każdej Róży czasopismo formacyjne Różaniec, w którym znajduje wiele wartościowych artykułów, modlitw i rozważań różańcowych.
 
Św. Jan Paweł II wielokrotnie zachęcał do odmawiania różańca, mówiąc, że jest to „skarb”, który trzeba odkryć. I my serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do zasilenia szeregów Żywego Różańca, gdyż daje on poczucie wspólnoty, możliwość aktywnego włączenia się w życie Kościoła, przyczynia się do rozwoju życia duchowego jednostki i pomaga świadczyć o wierze, szczególnie wobec młodego pokolenia.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Jerzego
43-400 Cieszyn
ul. Liburnia 1
Nr konta parafialnego:
35 8113 0007 2001 0175 4597 0001
Bank Spółdzielczy w Cieszynie
Kancelaria Parafialna czynna:

Wtorek: 16.30 - 17.30

Czwartek: po Mszy św.

Piątek: po Mszy św.

 

UWAGA!

W czasie wakacji kancelaria czynna bezpośrednio po Mszy świętej wieczornej w poniedziałek, środę i piątek.