Małżeństwo

Narzeczeni, którzy chcą zawrzeć sakramentalny związek małżeński, powinni:

Zgłosić się w kancelarii parafialnej najpóźniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu w celu spisania protokołu przedślubnego i omówienia programu przygotowania, przedkładając następujące dokumenty:

dowody osobiste,

świadectwa chrztu z adnotacją o bierzmowaniu /termin ważności dokumentu do trzech miesięcy od daty wystawienia/,

świadectwo uczestnictwa w lekcjach religii w szkole średniej,

zaświadczenie do ślubu konkordatowego z Urzędu Stanu Cywilnego (można dostarczyć po spisaniu protokołu).


Wziąć udział w naukach przedmałżeńskich dla narzeczonych, oraz w trzech spotkaniach w Parafialnej Poradni Rodzinnej, celem przeprowadzenia trzech rozmów z doradcą rodzinnym posiadającym misję kanoniczną Biskupa diecezji bielsko-żywieckiej.

W powyższych spotkaniach można wziąć udział przed spisaniem protokołu.

W ramach przygotowania duchowego powinni przystąpić dwa razy do sakramentu pokuty: pierwszy raz po spisaniu protokołu, a drugi krótko przed ślubem.

Dwa tygodnie przed ślubem powinni ponownie złożyć wizytę w kancelarii parafialnej, w celu podania danych personalnych świadków, omówienia liturgii Sakramentu, upewnienia się czy dokumentacja jest kompletna i czy program przygotowania został sumiennie zrealizowany.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://nauki.rodzina.bielsko.pl/

Z Kodeksu Prawa Kanonicznego:
 
Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.
 
Istotnym przymiotem małżeństwa są jedność i nierozerwalność, które w małżeństwie chrześcijańskim nabierają szczególnej mocy z racji sakramentu (kan. 1056).
 
Z ważnego małżeństwa powstaje między małżonkami węzeł, z natury swej wieczysty i wyłączny. W małżeństwie chrześcijańskim małżonkowie zostają ponadto przez specjalny sakrament wzmocnieni i jakby konsekrowani do obowiązków swego stanu i godności (kan. 1134).
 
Każdemu z małżonków przysługują jednakowe obowiązki i prawa w tym, co dotyczy wspólnoty życia małżeńskiego (kan. 1135).
 
Rodzice mają najcięższy obowiązek i najpierwsze prawo troszczenia się zgodnie, według swoich możliwości, o wychowanie potomstwa zarówno fizyczne, społeczne i kulturalne, jak i moralne i religijne (kan. 1136).
 
Jak załatwić wszystkie formalności?
 
Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia narzeczonej lub narzeczonego. Na trzy miesiące przed ślubem narzeczeni (pełnoletni - ukończone 18 lat) zgłaszają się w kancelarii parafialnej do spisania protokołu przedślubnego, przynosząc ze sobą: dowody osobiste, świadectwa chrztu i świadectwo bierzmowania. Świadectwo chrztu winno zawierać adnotację, że wydane jest do ślubu kościelnego i musi być wystawione nie więcej niż 6 miesięcy przed datą ślubu.
 
Przy zawieraniu małżeństwa konkordatowego, tzn. małżeństwa kanonicznego mającego skutki cywilno-prawne, narzeczeni muszą przedłożyć 3 egzemplarze zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (czyli o braku przeszkód cywilnych). To zaświadczenie wydaje Urząd Stanu Cywilnego w miejscu zamieszkania jednego z narzeczonych. Jest ono ważne 3 miesiące od daty wydania przez USC (w specjalnej rubryce podany jest termin upływu ważności zaświadczenia). Zaświadczenie musi być ważne w dniu ślubu, w przeciwnym razie ślub się nie odbędzie do czasu dostarczenia nowego zaświadczenia.
 
Ślub powinien odbyć się w parafii, gdzie został spisany protokół przedmałżeński. W wyjątkowych sytuacjach narzeczeni mogą prosić swego księdza proboszcza o zezwolenie na ślub w innym kościele. Jest to licencja, którą można otrzymać po załatwieniu wszystkich formalności prawnych. Do otrzymania licencji należy także podać dokładny adres i wezwanie parafii, w której ślub się odbędzie.
 
Zapowiedzi są głoszone lub wywieszane w gablocie przez dwie niedziele w parafii narzeczonego i narzeczonej. Podstawą ogłoszenia zamiaru zawarcia małżeństwa jest spisanie protokołu. Jeśli któraś ze stron należy do innej parafii, otrzymuje specjalne pismo dla swojego księdza proboszcza z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii. Po wygłoszeniu zapowiedzi zaświadczenie przekazuje się do parafii, w której został spisany protokół.
 
Narzeczeni są zobowiązani do udziału w naukach przedmałżeńskich i w spotkaniach w poradni rodzinnej. Osoby, które nie mają sakramentu bierzmowania mogą się do niego przygotować i przyjąć przed ślubem.
Narzeczonych obowiązują dwie spowiedzi przedślubne - po zgłoszeniu na zapowiedzi i przed ślubem. Przy spowiedzi należy zaznaczyć, że jest to spowiedź przedślubna.
 
Państwowy dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa (a tylko ten jest ważny na forum cywilno-prawnym), nowożeńcy mogą odebrać jedynie osobiście w USC, do którego proboszcz odsyła zaświadczenie o zawarciu małżeństwa.
 
Wykonywanie zdjęć, nagrywanie, filmowanie podczas uroczystości powinno być wykonywane przez osoby do tego upoważnione i za zgodą księdza.
 
W przypadku chęci zawarcia małżeństwa mieszanego, szczegóły należy uzgodnić z księdzem proboszczem w kancelarii parafialnej.
 
Narzeczeni proszeni są o udostępnienie swoich numerów telefonów kontaktowych.
 
Narzeczeni mogą osobiście podczas ślubu czytać teksty Pisma św. lub wskazać osoby z rodziny, które to uczynią.
 
Prosimy poinformować gości uczestniczących w sakramencie małżeństwa, aby po Mszy św., przed kościołem nie rzucali ryżu, konfetti lub innych ozdób.

Kontakt

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Jerzego
43-400 Cieszyn
ul. Liburnia 1
Nr konta parafialnego:
35 8113 0007 2001 0175 4597 0001
Bank Spółdzielczy w Cieszynie
Kancelaria Parafialna czynna:

Wtorek: 16.30 - 17.30

Czwartek: po Mszy św.

Piątek: po Mszy św.

 

UWAGA!

W czasie wakacji kancelaria czynna bezpośrednio po Mszy świętej wieczornej w poniedziałek, środę i piątek.